Ρέθυμνο: Tί περιλαμβάνει η αναπτυξιακή στρατηγική 2012-2014

Αναπτυξιακές δράσεις, παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών, ενίσχυση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, αλλά και του αγροτικού τομέα περιλαμβάνει ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Ρεθύμνου, για την περίοδο 2012-2014.

Το σχέδιο (α’ φάση) που εκπόνησε το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνου, υπό την καθοδήγηση του αντιδημάρχου Ματθαίου Τσιμπισκάκη, θα κατατεθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τρίτη και έπειτα θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση, στη θεσμοθετημένη από τον «Καλλικράτη» Επιτροπή Δημοτικής Διαβούλευσης, με σκοπό τη συζήτηση, την επεξεργασία και την κατάθεση προτάσεων.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδίου, όπως επισημαίνει το Τμήμα Προγραμματισμού, είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή, σχεδιάζει το πρόγραμμά της με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών μέσω της διαφύλαξης και αναβάθμισης των περιβαλλοντικών πόρων, μέσω της υλοποίησης κοινωνικών δράσεων που συμβάλλουν στην συνοχή του κοινωνικού ιστού, μέσω δράσεων ενίσχυσης του τουριστικού, πολιτιστικού και αγροτικού τομέα, καθώς και μέσω κατάλληλων πολεοδομικών και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στον αστικό ιστό της πόλης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ενθάρρυνση της χρήσης των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης για σύντομες σχετικά διαδρομές, της υλοποίησης εκτεταμένων πεζοδρομήσεων και κατασκευής ποδηλατοδρόμων, μέσα από τη διαμόρφωση χώρων αναψυχής.

Αναπτυξιακές προτεραιότητες επιχειρησιακού προγράμματος

Με βάση την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, την αξιοποίηση των δυνατών και αδύνατων σημείων και την αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου είναι:

1. Χωρική ανάπτυξη του Δήμου Ρεθύμνης (αναπτυξιακό τόξο, πόλη, ενδοχώρα).
2. Επιχειρηματικό invest (π.χ. clusters).
3. Πάρκο επιστημονικής Κουλτούρας και Καινοτομίας.
4. Διαδημοτική Συνεργασία.
5. Εξωστρέφεια-δικτύωση.
6. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός με βάση το χωρικό μοντέλο με διατομεακό προσδιορισμό και με σύνθεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
7. Ολοκληρωμένος τομεακός σχεδιασμός και σύνδεσή του με τον χωρικό σχεδιασμό.
8. Ανάπτυξη της φυσιογνωμίας της δυναμικής του Δήμου μας, ώστε να αποτελεί πόλη μοντέλο (πιλοτική πόλη) με συμμετοχή στις συμφωνίες της Πέμπτης Προγραμματικής
Περιόδου, με έμφαση στην ποιότητα και όχι μόνο στην ποσότητα και που θα αποτελεί πόλη με υποκίνηση και άλλων πόλεων.
9. Υλοποίηση των στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων με σχέδιο δράσης για την βιώσιμη ενέργεια.
10. Πιλοτικά προγράμματα αναζωογόνησης υπαίθρου και παραδοσιακών οικισμών με εφαρμογή προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ένταξή τους στον ολοκληρωμένο
σχεδιασμό.
11. Βιώσιμη κινητικότητα σε όλη την επικράτεια του Δήμου.
12. Προστασία περιβάλλοντος και φυσιογνωμίας του Δήμου.
13. Αρχαιολογικό πάρκο, μέτρα υποστήριξης χωροταξίας, κανονιστικά, περιβάλλον, υποδομές.
14. Ανάπτυξη τουρισμού και έμφαση σε εναλλακτικές μορφές (θρησκευτικός, αθλητικός,
εκπαιδευτικός).
15. Ασφάλεια πολιτών.
16. Προστασία υγείας πολιτών (θόρυβος, τρόφιμα, ποτά, πρόληψη ασθενειών, ατυχήματα).

Μετά από την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο της πρώτης φάσης του στρατηγικού σχεδιασμού θα ακολουθήσει η δημόσια διαβούλευση στην θεσμοθετημένη από τον Καλλικράτη επιτροπή διαβούλευσης για την όσο το δυνατόν ευρύτερη συζήτηση, επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων. Θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο και για 15 ημέρες για δημόσια διαβούλευση με τους δημότες. Μέσα από ανακοινώσεις θα φροντίσουμε, ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς και πολίτες, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Συγχρόνως και τα νομικά πρόσωπα του δήμου με αποφάσεις των Δ.Σ. τους θα συμμετέχουν στην όλη διαδικασία με  κατάθεση προτάσεων για τη συνέχιση και ολοκλήρωση και της β’ φάσης του επιχειρησιακού προγράμματος.

Όραμα και Κατευθυντήριες Πολιτικές Επιλογές της Δημοτικής Αρχής

Βασικός στόχος του Δήμου είναι η ανάπτυξή του, η οποία θα έλθει μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο έχει διπλή διάσταση. Κινείται σε δύο συνιστώσες. Την χωρική και την τομεακή.

Η χωρική διάσταση περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιαστικής ανάπτυξης, αναπτυξιακό διαδημοτικό τόξο, ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και διαχείρισης παραλιακού μετώπου και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ενδοχώρας.

Η τομεακή διάσταση περιλαμβάνει τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία και αύξηση του πρασίνου, προστασία ρεμάτων-τοπίου και περιοχών ταυτότητας, ευπαθών περιοχών και παραλιακών ζωνών, ενεργειακή κατάσταση δήμου, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών CO2 (παρακολούθηση δεικτών βιωσιμότητας), κοινωνική συνοχή, αγροτική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του δήμου.

Το στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης δεν αποκλείει καμιά περιοχή του μητροπολιτικού δήμου, καθώς βασικός στόχος του είναι η εξωστρέφεια και η υλοποίηση έργων και στις Δημοτικές Ενότητες Νικηφόρου Φωκά, Αρκαδίου και Λαππαίων.

Καθορισμός γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης

Γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ρεθύμνου 2012-2014, ανά θεματικές ενότητες είναι:

«Φυσικό Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής»

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα θα συμπεριληφθούν μέτρα και δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την βελτίωση των τοπικών υποδομών, καθώς επίσης και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας θα περιέχει δράσεις που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων του τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων, εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, καθώς επίσης και θέματα καθαριότητας της περιοχής του Δήμου. Παράλληλα, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που αφορά την βελτίωση ή και επέκταση του οδικού δικτύου και την βελτίωση της σύνδεσης των τοπικών διαμερισμάτων, πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις, πλατείες και γενικότερα θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Επιπρόσθετα, θα εμπεριέχονται δράσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και την ανάπλαση των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων.

«Κοινωνική Συνοχή-Παιδεία-Πολιτισμός-Αθλητισμός»

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ή και στην αγορά εργασίας.

Θα περιλαμβάνονται δράσεις για την οργάνωση ενός συστηματικού τρόπου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης, όπως για παράδειγμα η οργάνωση και στελέχωση γραφείων με αυτό το σκοπό. Επιπρόσθετα, θα περιληφθούν δράσεις για την βελτίωση των υποδομών και των δυνατοτήτων εκπαίδευσης, στα πλαίσια των δυνατοτήτων παρέμβασης του Δήμου.

Η βελτίωση των αθλητικών υποδομών και δράσεις για την διοργάνωση και ενίσχυση της συμμετοχής σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνονται επίσης στον συγκεκριμένο άξονα.

«Τοπική Οικονομία-Αγροτική Ανάπτυξη-Απασχόληση»

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα θα εμπεριέχονται δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας των κατοίκων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Θα υλοποιηθούν δράσεις αναφορικά με την επιχειρηματικότητα συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και ειδικότερα των νέων και των γυναικών. Δράσεις που θα αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης προβλέπονται δράσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, με προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Παράλληλα, θα υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής του Δήμου, καθώς επίσης και τη διαρκή ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής σε θέματα και εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων.

Θα εξετασθούν επίσης δράσεις αναφορικά με την ευθυγράμμιση της οικονομικής δραστηριότητας και των τριών τομέων της παραγωγής. Τέλος, μέσω των δράσεων του εν λόγου άξονα θα επιδιωχθεί η διαμόρφωση εναλλακτικού τουριστικού πόλου στην περιοχή.

«Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης του Δήμου»

Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τόσο του Δήμου, όσο και των Νομικών του Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ως οργανισμών.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για τη βελτίωση της Οργανωτικής Δομής των υπηρεσιών, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής, την πλήρη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων (ιστοσελίδα, ευρυζωνικό δίκτυο) και την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτών στις διεργασίες του Δήμου (π.χ. συμμετοχικός σχεδιασμός, δημόσια διαβούλευση, μέτρηση ικανοποίησης δημοτών, διαχείριση παραπόνων δημοτών) και γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος εξετάζονται δράσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

rethnea.gr