ΕΛΣΤΑΤ: To 2021 η απογραφή του ελληνικού πληθυσμού

Το 2021 η ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται να διενεργήσει τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών.

Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών 2020.

Σκοπός των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, οι οποίες διενεργούνται ανά δεκαετία, είναι η συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους, καθώς και για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.

Ειδικότερα:

α) Η Απογραφή Κτηρίων αποσκοπεί στην καταμέτρηση του αριθμού των κτηρίων στο σύνολο της Χώρας και κατά περιοχή, στη συλλογή στοιχείων για τα κτήρια, σχετικά με τη χρήση τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας τους, την περίοδο κατασκευής τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής τους κ.λπ.

β) Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών αποσκοπεί:

-στην καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας,

-στην καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου,

-στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού και iv) στην κατά είδος καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών, στη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών και τις ανέσεις τους και στην καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.

Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, ανά έτος, των εργασιών στις οποίες θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο 2020 – 2022, στο πλαίσιο της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών 2021:

2020

-Επικαιροποίηση/ενημέρωση ήδη υφισταμένων ή νέων αυτοτελών οικισμών σε συνεργασία με τους Δήμους (διαδικασίες ΦΑΟ)

-Εκτύπωση των ερωτηματολογίων και των βοηθητικών εντύπων των Γενικών Απογραφών

-Προμήθεια αναλώσιμων υλικών

-Ορισμός και εκπαίδευση των οργάνων διενέργειας των Απογραφών (Ανώτεροι Επόπτες, Επόπτες και Βοηθοί Επόπτες)

-Επιλογή Τομεαρχών

2021

-Κατανομή των ερωτηματολογίων και βοηθητικών εντύπων κατά Εποπτεία και αποστολή τους στους Νομούς και τις Εποπτείες

-Αποστολή καταστάσεων Τομεαρχών στις Εποπτείες, ορισμός και εκπαίδευση των Τομεαρχών

-Επιλογή Απογραφέων , αποστολή καταστάσεων Απογραφέων στις Εποπτείες, ορισμός και εκπαίδευση των Απογραφέων

-Διενέργεια των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών

-Διενέργεια της Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών

-Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Μόνιμου Πληθυσμού

-Επεξεργασία των δεδομένων των Απογραφών

2022

-Συνέχιση επεξεργασίας των δεδομένων των Απογραφών

-Κατάρτιση σχεδίων πινάκων

-Έκδοση Δελτίου Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Νόμιμου Πληθυσμού

-Δημοσίευση αποτελεσμάτων Μόνιμου Πληθυσμού

-Κατάρτιση οικονομικού απολογισμού.

 tornosnews.gr