1821.—Ο Γεώργιος Δασκαλάκης ή Τσελεπής υψώνει τήν σημαίαν τής επαναστάσεως είς τά Σφακιά. ‘Ητο υιός τού περιφήμου Δασκαλογιάννη, ‘Ιωάννου Δασκαλάκη, από τήν Άνώπολιν τών Σφακίων, ό οποίος, κατά τήν έλευσιν τού Όρλώφ (1770), είχε κηρύξει τήν έπανάστασιν είς τήν μεγαλόνησον, ταυτοχρόνως μέ τούς Μανιάτας.

Οι Κρητικοί συνήψαν τότε σκληρούς αγώνας τούς Τούρκους, αλλά τελικώς υπέκυψαν, ό δέ αρχηγός των Δασκαλογιάννης συνελήφθη καί υπέστη τόν μαρτυρικώτερον τών θανάτων. Οι δήμιοί του τόν έγδαραν ζώντα μέ πυρόπετρες. Επί μακρόν διάστημα κατόπιν, οί Τούρκοι, αντί νά φονεύουν τούς Κρητικούς, τούς οποίους συνελάμβανον αιχμαλώτους, τούς προσέδεναν είς κάρρα καί αμάξια ώς υποζύγια ή τούς εχρησιμοποίουν ώς προμαχώνας κατά τάς μάχας.

Κίσσαμος blog